Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .

 


Mina Precaución

La Mina Precaución, situada aprop de la vila de El Estrecho del Beal, a Murcia, va ser una petita explotació de manganés, de factura quasi artesanal.

Precaution Mine, located near the village of El Estrecho del Beal, in Murcia, was a small operation of manganese.


La mina Real de Remolinos va ser la principal  i més antiga  mina de sal de la comarca aragonesa de la Ribera Alta.

The Royal mine of Remolinos was the main and oldest salt mine in the region  Ribera Alta of Aragón.

Turó de Montcada

La cimentera Asland s'ha menjat el turó de Montcada i només ha deixat un espai malmès, un paisatge apocal.lític ideal per rodar-hi pel.licules del Venjador Tòxic. A la falda SE de la muntanya es conserven un grapat d'instal.lacions subterrànies abandonades, mig enrunades.

The Asland cement company has eaten Montcada hill and only has left a damaged space, an apocalyptic landscape, ideal for films of the Toxic Avenger. On the SE slopes of the mountain are a handful of abandoned underground facilities in ruins.
  Túnel José Maestre

El túnel José Maestre, a la població murciana de Portmán, és una construcció minera de 2,5 Km de longitud. que es va emprear per transportar mineral entre la cantera  i la factoria de tractament anomenada Lavadro Roberto. Pel seu interior circulava un tren miner de via estreta.

The José Maestre tunnel, in the town of Portmán, near Murcia , is a mine of 2,5 Km in length used to carry  ore between the quarry  and a processing factory called Lavadero Roberto.  On her inside operated a narrow gauge train.


Mines del Turó de Roquetes, a la serra de Collserola (Barcelona), petites explotacions de ferro, baritina i galena de les primeres dècades del segle XX.

Roquetes Hill Mines, in the Collserola Range (Barcelona), small iron, barite and galena mines,  from the first decades of the twentieth century. Text only in catalan.

Mina de Can Bogunyà, una mina de guix a Vallirana.

Can Bogunyà mine, a gypsum explotation near Vallirana.

Una mina en explotació...

A mine in operation...

L'Esperança, una mina de ferro, galena i  blenda a Pontons
The Hope, a iron, galena and sphalerite mine in Pontons

Tornar Return