Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .

 

Canons de Cartagena
Guns of Cartagena
Vista de la costa nord de Cartagena des del Monte de Cenizas
Vista de la badia de Cartagena des del Cap Tiñoso
Landscape of the north coast of Cartagena from Cenizas Mount
View of Cartagena's harbour from Cape Tiñoso
   
La bateria de Cenizas protegia Cartagena des del nord
Al cap Tiñoso, la bateria de Castillitos ho feia des del sud
The battery of Cenizas protected Cartagena from the north
On the Cape Tiñoso battery Castillitos it did from the south
   
L'entrada al recinte de Cenizas imita l'arquitectura azteca
Castillitos rep el nom per el seu peculiar estil arquitectònic
The entrance to Cenizas mimic the aztec architecture
Castillitos is named for its unique architectural style
   
Àrea defensada pels canons de Castillitos i Cenizas
Area defended by guns Castillitos and Cenizas
 
Cada bateria disposava de dos canons Vickers model 1923 de 38,1 cm de calibre. El tub del canó medeix 17,7 m i pesa 86,3 Tm
Each battery had two guns Vickers 1923 model of 38.1 cm in size. The tube of the barrel measures 17.7 m and weighs 86.3 metric tonnes
 
El seu abast és de 35 Km i el projectil pesava 885 Kg
Its reach was 35 Km and the projectile weighed 885 kg
 
Vista de la tanca del canó
Vista inferior de la tanca del canó mostrant el sistema hidràulic d'apertura
View of the close of the canyon
Views from the bottom of the canyon showing
the hydraulic system of opening
   
Curenya
Engranatge d'elevació
Lifting gear
   
Esquema general
General overview
 
Sota terra s'ubicaven instal.lacions com els polvorins o la direcció de tir
Underground were facilities such as the powder-magazine or the gunnery direction room
 
A l'exterior, protegits en búnquers, els telèmetres prenien la distància i el rumb dels vaixells enemics
Abroad, protected in bunkers, the telèmetres took the distance and direction of  the enemy ships
Protegida del foc enemic sota terra, en aquesta cambra màquines analògiques feien els complexos càlculs
Protected from enemy fire , in this underground chamber, analog machines did the complex calculations
 
Calculadora Vickers
Sistema de direcció de tir per radar utilitzat en els anys 80
Vickers analogic machine
Radar aided sistem used in the eighties
   
Una taula traçadora (quelcom similar a un gran plotter) dibuixava el rumb del vaixell i la trajectoria del projectil
A table tracer (something like a plotter) drew the direction of the vessel and the trajectory of the shell
 
A la paret hi han dibuixades la costa i les dades necesaries pels càlculs
On the wall are drawn the coast and the data required for calculations
 
Restes dels indicadors i sistemes de control
Remains of the indicators and control systems
 
Tauler de fusibles
Quadre elèctric
Fuses table
Electric board
   
Banc pels fusells
Motor i generador elèctic
Support for rifles
Engine and electric power gernerator
   
Gàvies per quadres i cablejat elèctrics
Bombona d'aire comprimit o extintor?
Boxes for electrical boards and wiring
Compressed air cylinder or fire extinguisher?
   
La sala de motors també era sota terra
Taulell per l'einam
The engine room was also below ground
Boards for tools
   
   
Motor diesel monocilíndric que accionava el generador elèctric i el sistema de ventilació
Single-cylinder diesel engine to power the electrical generator and ventilation system
 
extintors?
Acumulador
fire extinguishers?
Accumulator
   
Sistema de ventilació de la sala de motors
Filtres del sistema de ventilació
Ventilation system in the engine room
Ventilation system filter's
   
Motor diesel bicilíndric encarregat del sistema hidràulic
Bicylindrics diesel engine at charge of the hydraulic system
 
Tot seguit trobem el magatzem de les cargues de projecció
Following are the store of projection charges
 
Caixes on s'enmagatzemaven els projectils
Boxes to keep the shells
 
Els projectils eren tant pesants que havien de ser manipulats mecànicament
The projectiles were so heavy that they had to be mechanically handled
 
Accedint a la part inferior del canó
Sota terra hi ha la part mòvil encarregada de girar i elevar el canó
Reaching the bottom of the barrel
Systems responsible for raising and turning the canyon are underground
   
Claus i vàlvules del sistema hidràulic que movia el canó
Keys and valves of the hydraulic system that moved the gun
 
Escala graduada invertida del sistema òptic
Restes del sistema manual de gir del canó
Inverted graduated scale of the optical system
Remains of the manual system of rotation of the barrel
   
Entrades al complexe subterrani de les bateries de Cenizas
Entrances to the underground complex of batteries in Cenizas
 
Galeries / Tunnels
 
Sortides d'emergència
Emergency exit
 
Vagonetes
Open railway trucks
 
   
Més galeries
More tunnels
 
   
   
Búnquer de comandament a la superficie
Gunnery direction bunker on the sourface


Tornar      Return