Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .


Búnquers de la Línia P a Garriguella
Line P bunkers in  Garriguella

fotos del 2011
Aquest no és un inventari de totes les fortificacions aixecades en el terme municipal de La Garriguella.

Les fortificacions visitades s'estenen al llarg de la carretera C-252 i es divideixen en dos sectors:

a) al voltant del Puig de la Mala Veina s'hi troben tres emplacaments artillers protegits per nius de metralladores i una  peça antiaerea.

b) en torn de Can Comelles el plà està farcit de búnquers entre els que destaquen alguns per el seu camuflatge com a barraques de vinya i altres construccions agrícoles.
This is not an inventory of all fortifications erected in  the municipality of La Garriguella.

The visited fortifications extend along the road C-252 and can be grouped in two sectors:

a)  around the Mala Veina Hill are three artillery bunkers protected by pillboxes and a anti-aircraft batery.

b) in the vicinity of the Comelles farm are many bunkers, some notable for their camouflage as vineyard huts or other rural buildings

Localització d'alguns dels emplaçaments a Garriguella
Location of some bunkers in Garriguella
Sector del Puig de la Mala Veina
Mala Veina Hill sector
Nius de metralladores a la caretera C-252 
Pillboxes along C-252 road


Asentament per metralladora antiaerea Oerlikon de 20 mm
Emplacement for anti-aircraft machinegun Oerlikon 20 mm


Vista frontal d'un emplaçament artiller per obús de calibre 105/26
Frontal view of a gunner emplacement for howitzer caliber 105/26 
Entrada a l'emplaçament artiller
Entrance to gunner emplacement

 
Interior del bunker. Observis l'encaix per les rodes a la paret i, al terra, els dos rectangles sense fprmigó per anclar  el màstil
Inside the bunker. See the sockets
for wheels in the wall   and, in the floor, two rectangular areas witout concrete for to anchor the mast

Dos búnquers artillers més
Another two gunner bunkers 
Vista des del búnquer amb Garriguella al fons
View from the bunker with the town of Garriguella 
Paret recoberta amb troncs de fusta
Wood lined wall behind the gun
(Esquerra) Restes de la torre de la Mala Veina, segle XV (dreta ) Búnquer de comandament al cim del puig.
(Left) Remains of the old tower, XV cantury (right) Command bunker on top  the hill


Entrada
Entrance
Aljub
Cistern
Sector de Can Comelles
Comelles farm sector
Casamata per canó, els murs de pedra que la revesteixen i la teulada a dues aigues fan que es confongui amb una casa
Gunner bunker, the stone walls and the roof  do get confused with a house


Entrada a un niu de metralladores amb un fals sostre com a camuflatge
Entrance to a pillbox with a false roof as camouflage
Vista lateral d'un niu de metralladores
Lateral view of a pillbox


Camuflatge en forma de finestró
Camouflage paint as a shutter
Tronera, afust dels trípode i banqueta per metralladora Alfa
Embrasure, sockets in the wall for tripod and bench for machine gun Alfa


Un altre niu de metralladores
Another pillbox
Coordenades UTM ( ED50)
Búnquer X (est) Y (nord)
Comandament (P. Mala Veina) 503124,5 4686727,9
Anti-aeri (P. Mala Veina) 503148,5 4687097,0
Búnquer 1 (P. Mala Veina) 503164,0 4687135,6
Búnquer 2 (P. Mala Veina) 503207,5 4687148,1
Búnquer 3 (P. Mala Veina) 503200,8 4687178,9

Búnquer 1 (Can Comelles)504238,54687417,5
Búnquer 2 (Can Comelles)503934,54687736,5
Búnquer 3 (Can Comelles)503956,54687811,5

Tornar Return