Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .


El túnel del Morrot
The Morrot tunnel
Durant la guerra civil per evitar que l'aviació italiana bombardegés els dipósits de combustible del port de Barcelona es van començar l'excavació d'uns dipósits sota la muntanya de Montjuïc, a tocar de l'antiga carretera del Morrot.  Però el 6 de juny de 1938 les bombes van acertar el seu objectiu i les obres mai es van acabarDuring the Civil War, ro prevent that italian aircraft shelled the fuel tanks in the Barcelona harbour, some depots were excavated under the mountain of Montjuïc, near the old Morrot road.  But on june 6 of 1938 the bombs hit the target and the works never ended.
2_527.jpg
Mentres buscàvem com arribar-hi vam descobrir aquesta "girafa" feta de ferros, ampolles de plàstic i cordills
While we looking how to get there discovered a "giraffe" made of iron, plastics bottles and ropes.
4_209.jpg
Sota la ronda del litoral es conserva la vella carretera del Morrot
Below the modern highway is preserved the old road

L'entrada des de la l'antiga carretera del Morrot
The entrance from the old road of Morrot
Una nina
A doll
Escalant per accedir al pis superior
Climbing to upper floor
Pujant al pis superior
Rising to upper floor
Entrada al túnel superior
Upper floor entrance
L'equip
The crew
Galeria principal
Main gallery
L'equip
The crew
Una galeria lateral
A lateral gallery

foto: Josep Lluís Galdón

foto: Josep Lluís Galdón
Galeria principal a la planta baixa
Main low gallery

foto: Josep Lluís Galdón

foto: Josep Lluís Galdón

foto: Josep Lluís Galdón

foto: Josep Lluís Galdón
Galeries secondàries a la planta baixa
Second order galleries in the lower floor

Tornar Return