Underground Places

Underground places

una web dedicada a l'espelologia urbana, els llocs abandonats i els subterranis artificials.

a website devoted to urban caving, abandoned and man made underground places .


Can Munt
A la riera de Teià  i als peus del turó de Sant Mateu, es conserven les despulles del que fou una gran finca, Ca'n Munt.  En mig de palmeres i eucaliptus centenaris la casona de gust indiano es cau a trossos i les herbes fa temps que invadiren els jardins i els horts.
Però també hi trobem dues mines d'aigua que al seu interior conserven els noms i la data dels pouers que hi travallaren.  La mina nº1 recull les aigües del torrent del Molí i les transponta fins l'estanyol que hi ha sobre la casa, amb una xarxa de més de 650 m de galeries.  La nº2 marxa cap el torrent de can Brai i te una extensió propera als 450 m i omplia la bassa.
A més a més hi ha un petit refugi antiaeri de la darrera guerra civil.
Teià is la little town  20 Km from Barcelona where, at the foot of St. Mateu Mount, are the remains of what was a large state, Munt Manor.  Among palm trees and eucalyptus centenarians a house falls to pieces and the herbs have long invaded the gardens and the orchards.
But  we  also fund two mine water  that kept  inside the names of workers who worked in them.  The mine nº1 includes the waters of the Molí creek and transports them to the pond  with more than 650 m of galleries.  The mine nº2 way to the Can Brai creek  with a length near 450 m.
There is also a small shelter of the last civil war


Façana principal de la casa
Main façade of the house


Llar de foc del menjador
 Dinning room fireplace
Ornamentació en escaiola de la llar de foc
Plaster ornamentation in the fireplace


Pis superior
Upper floor
Capella
Chapel


Estanyol als jardins
Small lake in the gardens
Pista de tenis
Tennis court


Iot en un garatge
Yacht in a garageAccès als jardins
Acces to garden
Mirador
Viewpoint


Celler
Cellar
Mina nº 1
La mina està formada per una galeria principal i tres branques secondàries.  Amb una longitud de gairebé 700 m la major part dels seus estrets passadisos estaven destinats a transportar l'aigua que es recollia sota la riera del Molí fins els depòsits on s'enmagatzemava; des de l'aiguaneix a l'extrem de les galeries fins l'exterior era conduida amb canaletes, canonades de ceràmica  o de ferro i tubs de plàstic.  També s'hi troben un parell de petits dipòsits enterrats i un aljub.

Les inscripcions que deixaren els pouers que hi treballaren (1916, 1926, 1948) denoten que va tenir  modificacions per augmentar-ne el cabal , a més a més, a l'estar excavada en granits molt alterats que es descompossen amb gran facilitat fà que el sauló obstrueixi les conduccions amb rapidessa pel que devien necessitar d'un mantenimet molt freqüent.

La galeria principal es gairebé rectilínia, orientada cap el nord, amb pendents que poden arrivar als 12º  i les parets i la volta sense revestir excepte en alguns curts trams, està recorreguda per una canaleta coberta amb maons.  Té secció trapezoidal, més ample a la part superior que a l'inferion, amb una alçada variable que mai supera el 160 cm.

El ramal Est es va construir per captar les aigües d'una petita torrentera , té un recorregut de 100 m i un pou que permet accedir a un aljub de planta rectangolar.  Els darrers metres son els més bonics de tota la mina amb les parets de totxo vermell i la volta de revoltó.

Als 127 m de la boca neix un ramal que s'adreça vers el Nord-oest per tombar més endevant cap al Nord, amb l'intenció de guanyar la riera del Molí a un nivell més baix que la galeria principal.  Actualment només es poden recorrer 110 m doncs un esfondrament del sostre interromp la progressió.

Entrada a la mina
Entrance to the mine
Primers metres de la mina
First meters of the mine


Decantador
Decanter
Repressa

Galeria principal
Main gallery
Galeria bancada
Gallery with walls reinforced with bricks
Detall de la volta
Detail of the vault
Galeria amb canonada al ramal Oest
Gallery with pipe in the Western gallery


Pou obert
Open well
Pou tancat amb arrels
Well closed with roots
Galeria
Gallery
Entrada auxiliar
Auxiliary entrance
Entrades auxiliars
Auxiliary entrances
Mina nº 2
Entrada a la mina
Entrance to the mine
Primers metres de la mina
First meters of the mine
Galeria
Gallery
Arrels
Roots
Inscripcions dels pouers
Worker's inscriptions
Bombeta
Bulb
Obrint-se pas entre les arrels
Making its way between the roots

Tornar